benecon.eu logo

Стратегически програмни документи

Оперативни програми

Прогарма за развитие на селските райони

Регламенти

 • Регламент 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1784/1999
 • Регламент 1083/2006 на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент №1260/1999
 • Регламент 1828/2006 на Комисията относно реда и начина на изпълнение на Регламент №1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие
 • Регламент 1998/2006 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ.
 • Регламент 875/2007 за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо помощта de minimis в сектора на рибарството и за изменение на Регламент (ЕО) № 1860/2004.

Постановления на Министерски съвет

 • Постановление на МС № 55/12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз
 • Постановление на МС № 62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г.
 • Постановление на МС № 121/31.05.2007 г. (с измененията от февруари 2009 г), за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския Съюз и по Програма ФАР на Европейския Съюз.
 • Постановление на МС № 180/27.07.2007 г. за приема на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от европейския социален фанд, за финасовата рамка 2007-2013 г.
 • Постановление на МС №194/13.08.2007 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства на Европейския съюз
 • Постановлнеие на МС №199/29.08.2007 г. за приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество.
 • Указание на министъра на финансите относно третиране на данък добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми
 • Постановление на МС №182/21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на НСРР и оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз
 • Постановление на МС № 231/20.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007–2013 г.
 • Постановление на МС №236/27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
 • Постановление на МС №245/9.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма “Регионално развитие”
 • Постановление на МС №104/17.05.2008 г. за организация и координация при управлението на средства от фондовете на Европейския съюз.
 • Постановление на МС №155/2.07.2008 г.  за изменение и допълнение на постановление на МС №121 от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския Съюз и по Програма ФАР на Европейския Съюз.
 • Постановление на МС №179/10.08.2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския Съюз.

Наредби на Министерство на земеделието и храните

 • Наредба №107 от 23.08.2006 г. (с измененията от април 2008 г.) за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ.
 • Наредба №8 от 22.04.2008 г. за условията за кандидатстване по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба №9 от 3.04.2008 г. (с измененията от декември 2008) за условията и реда за прилагане на мярка 112: Създаване на стопанства на млади фермери.
 • Наредба №10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 143: Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния.
 • Наредба №11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211: Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони и мярка 212: Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони.
 • Наредба №12 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214: Агроекологични плащания.
 • Наредба №13 от 3.04.2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ.
 • Наредба №14 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциални МИГ.
 • Наредба №20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
 • Наредба №21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Подобряване на икономическата стойност на горите” от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
 • Наредба №22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Първоначлно залесяване на неземеделски земи” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
 • Наредба №23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
 • Наредба №24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
 • Наредба №25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
 • Наредба №27 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Създаване на организации на производители” по програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
 • Наредба №28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес за преструкуриране” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
 • Наредба №29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
 • Наредба №30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Разнообразяване към неземеделски дейности” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.
 • Наредба №32 от 12.09.2008 г.  за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
 Публикувано на: 23 юни 2007