benecon.eu logo

Общата селскостопанска политика на Европейския съюз представлява съвкупността от правила и политики за производството, търговията и преработката на земеделски продукти и развитие на селските райони и се осъществява на основата на Договора за Европейска общност (чл. 32 и следващите).

Съществува и обща политика по рибарството, която урежда правилата и политиките по отношение на риболова, преработката на риба и развитието на аквакултурите.

След 2002 -2003 година и двете политики  претърпяха промени. На мястото на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на на селското стопанство се създадоха два отделни фонда плюс един за рибарството, които са отделни от Структурните фондове:

Европейски земеделски фонд за гарантиране на земеделието финансира експортни субсидии за износ на земеделска продукция съм страни извън ЕС; регулиране на земеделските пазари; директни плащания; информационни кампании; мерки за насърчаване на продажбите; мерки за растителна защита и специфични ветеринарни мерки и др.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  финансира национални програми на страните членки за развитие на селските райони, насочени най- общо към повишаване качеството на живот и развитие на икономиката селски райони в неземеделски области и с неземеделски мерки.

Европейски фонд по рибарство и аквакултури подкрепя мерки, които да преодоляват проблемите в материалната база на риболовния флот, лошото състояние на рибарската инфраструктура; мерки за модернизация на преработвателната индустрия, риболовен мениджмънт; развитие на крайбрежните зони и др.

 Публикувано на: 30 юни 2007