benecon.eu logo

Зa 2007 – 2013г. Европейската комисия предлага промяна в законодателството за работа със Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
Бяха приети нови регламенти, регулиращи политиката на сближаване през периода 2007-2013г. Съгласно тях за текущия програмен период като структурни фондове ще се разглеждат Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд и Кохезионният фонд.
Новите приоритети на регионалната политика на ЕС са групирани в 3 цели: “Сближаване”, “Регионална конкурентноспособност и заетост” и “Европейско териториално сътрудничество”.

Цел 1 “Сближаване” - Тази цел ще се стреми да ускори сближаването на най-слабо развитите страни-членки и региони, чрез подобряване на условията за растеж и заетост посредством увеличаване и подобряване на качеството на инвестициите във физически и човешки капитал, развитието на иновациите и обществото, основано на знание, адаптирането към икономически и социални промени, защитата и подобряването на околната среда, както и административна ефективност. Финансирането по Цел 1 ще става от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и от Кохезионният фонд, който ще засили своя принос за устойчиво развитие.  Към Цел 1 се включва и засилване на институционалния капацитет и ефективността на държавната администрация, включително и капацитета за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд.

Не се наблюдава съществена разлика по отношение на критериите за допустимост на регионите за финансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд. България ще бъде избираема за финансиране по Цел 1.

Цел 2: “Регионална конкурентноспособност и заетост”. Целта ще е насочена, извън най-слабо развитите региони, към засилване на конкурентноспособността на регионите и заетостта чрез изпреварване на икономическите и социалните промени, включително тези, свързани с отваряне на търговията, чрез иновации и насърчаване на обществото основано на знание, предприемачеството, защита и подобряване на околната среда, адаптиране на работниците и бизнеса, както и развитие на пазари на труда. Финансиране ще се отпуска от ЕФРР и ЕСФ.
Цел 3: “Европейско териториално сътрудничество”. Целта ще се стреми да засили трансграничното сътрудничество чрез съвместни местни инициативи на междунационално ниво, чрез действия водещи до интегрирано териториално развитие обвързани с приоритетите на Общността, и чрез мрежи и обмяна на опит на подходящо териториално ниво. Предвижда се финансиране само от ЕФРР.
Принципи

  • Опирайки се на принципа на солидарността между хората в Съюза и идеята за всеобщ икономически и социален прогрес, страните-членки на ЕС провеждат европейска регионална политика, финансирана от фондовете на ЕС, като по този начин Съюзът оказва влияние и върху планирането на развитието на регионално и местно ниво.
  • Принцип на партньорство – действията на Общността допълват и подпомагат националните дейности. Те следва да бъдат резултат от тясно сътрудничество и консултации между Европейската комисия и държавата, като в процеса участват национално определените органи на централно и местно ниво и социално-икономическите партньори.
  • Принцип на координация – ЕК и държавата гарантират координиране и недопускане на припокриване на финансиранията от различните фондове и помощта от други финансови инструменти.
  • Принцип на децентрализация –осигурява делегиране на права по управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд от ЕК на държавата;
  • Принцип на допълняемост - средствата от ЕС следва да допълват местните източници на финансиране, чието ниво се определя от държавата.
 Публикувано на: 30 юни 2007