benecon.eu logo

Програмата е за заетост и социална солидарност на ЕС. Тя стартира през 2007 и ще работи паралелно с Европейския Социален Фонд . Третира проблемите на дискриминацията, равенството между половете, мерките по заетостта и борбата срещу социалната изключване.

Цели да подпомогне усилията на страните-членки за постигане на повече и по-добри работни места и равни възможности за всички граждани. Има пет области на действие: заетост, социално включване, труд, дискриминация, равенство между половете.

Цели на програмата:

  • Повишаване нивото на познание
  • Разработване на статистически инструменти
  • Да подпомага и контролира прилагането на законите на Общността
  • Да пропагандира сътрудничеството да разпространява добрите практики и подходи в ЕС
  • Да повишава знанията на управляващите и обществото
  • Да разшири правомощията на ключови участници в ЕС, за по-нататъшно развитие на политиките и целите на ЕС.

Програмата разполага с глобален бюджет от 743,25 милиона EUR за период от седем години.

 Публикувано на: 30 юни 2007