benecon.eu logo

Програмата Култура 2007 с период на действие 2007-2013 година има за основна цел да изгради европейско културно пространство, чрез развитие на културното сътрудничество между творци, артисти и културни институции от страни, участващи в програмата.

Цели на програмата:

  • Да насърчи опазването и знанието за културното наследство от европейска величина
  • Да насърчи мобилността на работещите в областта на културата
  • Да насърчи разпространението на творби и културни и артистични произведения
  • Да насърчи междукултурния диалог

Основни дейности:

  • Подкрепа за културни дейности
  • Подкрепа за организации, активни на европейско ниво
  • Подкрепа за анализи и събиране и разпространение на информация
 Публикувано на: 30 юни 2007