benecon.eu logo

Програмата е наследник на програмите Сократ, Леонардо да Винчи и e-Обучение. Тяхното обединяване позволява по-добро съгласуване между различните сфери на действие, както и по-тясно свързани, по-рационализирани и по-ефективни методи на действие.

Цели на програмата:

 • Да допринесе за развитието на ЕО като напреднало „общество на знанието”
 • Насърчаване на взаимодействието и сътрудничеството между образователните и квалификационни системи в ЕО
 • Да допринесе за развитието на качествено обучение през целия живот
 • Да спомогне за повишаване на качеството, привлекателността и достъпа до възможностите за обучение през целия живот в държавите членки
 • Да засили приноса на образованието към социалното единство, активното гражданство, общуването между културите, равенството на половете и личната реализация
 • Да допринесе за засилено участие на хора от всички възрастови групи, включително и тези в неравностойно положение, в програмата Учене през целия живот
 • Да насърчава изучаването на езици и езиковото разнообразие
 • Да съдейства за създаването на чувство за европейска културна идентичност
 • Да съдейства за осигуряването на високо качество във всички сектори на образованието
 • Да насърчава използването на нови продукти и практики в областите на програмата

Подпрограми:

 • Коменски (общо училищно образование ) – занимава се с образователните нужди в предучилищна и училищна възраст, до средно образование и институциите и организациите, отговарящи за това обучение
 • Еразъм ( висше образование ) – занимава се с образователните нужди на студенти в заведения за висше и професионално образование, без значение от продължителността на курса им или квалификацията, включително за докторски степени, както и с институциите и организациите, улесняващи или грижещи се за такова обучение или подготовка
 • Леонардо да Винчи ( първоначално и продължаващо професионално образование и обучение ) – занимава се с образователните нужди на учащи се в заведения за професионално обучение и подготовка, както и в институциите и организациите, отговарящи за или улесняващи такова обучение или подготовка
 • Грундвиг ( образование за възрастни ) – занимава се с образователните нужди във всички други форми на обучение за възрастни, както и с институциите и организациите, улесняващи или грижещи се за такова обучение
 • Хоризонтални програми – 4 ключови дейности: политическо сътрудничество и иновации в областта на образованието през целия живот, езиково обучение, информационни технологии, разпространение и обмен на добри практики
 • Жан Моне – подкрепя дейности, свързани с европейската интеграция. Подпрограмата има 3 ключови дейности: дейности по програмата, грантове за институциите, които работят в областта на европейската интеграция и грантове за европейски институти и асоциации, работещи в областта на образованието
 Публикувано на: 30 юни 2007