benecon.eu logo
 • Консултиране при избор на подходящи програми и проекти
 • Консултиране на фирми и бизнес организации при разработване на проекти и избор на подходящи финансови инструменти за тяхното реализиране
 • Изготвяне на стратегия за развитие и информираност на бизнеса за стандартите по отделни браншове в Европейския съюз
 • Оценка и избор на инвестиционни решения - проучване на всички текущи и предстоящи възможности за финансиране
 • Изготвяне на проектна документация /бизнес планове, апликационни форми, бюджети/ по финансиращите програми
 • Идентифициране на конкретните нужди от привличане на финансов и партньорски ресурс за фирми и бизнес организации чрез активно участие в търсенето на подходящи бизнес партньори в страната и чужбина за реализиране на съвместни проекти
 • Съдействие при необходимост от  банково кредитиране
 • Кредитна обосновка в съответствие с изискванията на избрана за кредитиране банка
 • Осъществяване на координационна и консултантска помощ при реализирането на финансирани проекти
 • Управление  и мониторинг на проекти
 • Организиране на тръжни процедури за избор на доставчици, подизпълнители и др.
 • Подготовка на задължителните периодични  отчети по  изпълнението на проекта
 • Оценка на изпълнението.

Проектен цикъл

 Публикувано на: 23 юни 2007