benecon.eu logo

Текущи покани

Покана за проектни предложения BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Покана за проектни предложения BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 обявава процедура за подбор на проекти:

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

 

Цел

Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.
(още…)

 Публикувано на: 5 ное 2013

Покана за проекти за електронните форми за обучение във висшето образование

Обявена е покана за представяне на проектни предложения “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”. Поканата е по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”. (още…)

 Публикувано на: 23 дек 2011

Излезе поканата за проекти по програма “Интелигентна енергия - Европа” за 2012 година

Програмата “Интелигентна енергия - Европа” цели да повиши енергийната ефективност и рационалното използване на природните ресурси. Финансирането по нея насърчава използването на нови възобновяеми енергийни източници и разнообразието на енергията. Съществена част в програмата заема и енергийната ефективност на транспорта.
(Още…)

 Публикувано на: 21 дек 2011

Обявена е покана за набиране на проектни предложения “Инвестиции в “зелена индустрия”

Поканата е по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г, приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”

 Публикувано на: 10 дек 2011

Стартира открита процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
• Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
• Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

(още…)

 Публикувано на: 10 дек 2011
  • Европейски фондове
  • европа.дневник.bg
  • Софсправка
  • Райфайзен банк
  • ПИБ
  • Европейски фондове
  • AES Geo Energy
  • Изкуството и детето